Kopfbereich

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
English (United Kingdom)Polish (Poland)

Głośne czytanie

Ważne jest jak śniadanie.

Czytając umysły dzieci karmimy,

Wyobraźnię i myślenie ich wzbogacimy!

Inhalt

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych PDF Drukuj
środa, 28 kwietnia 2010 22:35

Centrum to zostało utworzone w ramach projektu MEN, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
1.    Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać wszyscy chętni w godzinach otwarcia biblioteki po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem.

2.    Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych: przeglądania programów multimedialnych znajdujących się w zbiorach biblioteki, poszukiwań w zasobach Internetu, wykonywania prac do nauki własnej.

3.    Użytkownicy zobowiązani są wpisać się do zeszytu odwiedzin. Opuszczenie stanowiska pracy należy zgłosić opiekunowi ICIM.

4.    Uczniowie nie korzystają z ICIM w czasie przerw międzylekcyjnych, podczas przerw można jedynie kontynuować rozpoczętą już pracę.

5.    Uczniowie mogą korzystać z komputerów w godzinach wolnych dla danego ucznia od zajęć lekcyjnych.

6.    Podczas pracy przy stanowiskach:
o    Przy każdym stanowisku mogą znajdować maksymalnie 2 osoby (nie dotyczy zorganizowanych zajęć grupowych).
o    Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji godziny pracy przy komputerze.
o    Praca z wykorzystaniem komputera, skanera i drukarki jest możliwa tylko po otrzymaniu zgody i w obecności opiekuna ICIM.
o    Użytkownik przed rozpoczęciem pracy winien zwrócić uwagę na stan sprzętu,
a zauważone uszkodzenia, braki, nieprawidłowości w pracy komputera zgłosić opiekunowi ICIM.
o    Korzystać można wyłącznie z zainstalowanych programów.
o    Zabrania się wykorzystywania komputerów PSP 9 (i dostępu do Internetu) do działalności na szkodę prawną i rzeczową osób trzecich (naruszającej prawa autorskie twórców, włamań komputerowych, śledzenia (sniffing), spam-u, niszczenia danych i innych sprzecznych z Kodeksem Karnym.
o    Zabrania się przeglądania stron WWW zawierających treści związane
z erotyką, wulgaryzmami, narkotykami, i działalnością przestępczą.
o    w przypadku naruszenia obowiązujących zasad opiekun ICIM ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika
o    Dokonywanie jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywanie sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączanie i odłączanie klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania jednostek centralnych, itp.) jest niedozwolone.
7.    Za zniszczenie sprzętu i oprogramowania użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną. Jeśli jest niepełnoletni wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
Naruszenie w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania z MCI na okres wskazany przez opiekuna ICIM. W sytuacjach nie objętych regulaminem uczeń obowiązany jest podporządkować się poleceniom opiekuna ICIM.