Kopfbereich

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
English (United Kingdom)Polish (Poland)

Bez względu na to ile masz zajęć, najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla przyszłości swego dziecka, oprócz okazywania mu miłości przez przytulanie, jest codzienne głośne czytanie oraz radykalne ograniczenie telewizji.

Jim Trelease

Inhalt

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych PDF Drukuj
środa, 28 kwietnia 2010 22:35

Centrum to zostało utworzone w ramach projektu MEN, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
1.    Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać wszyscy chętni w godzinach otwarcia biblioteki po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem.

2.    Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych: przeglądania programów multimedialnych znajdujących się w zbiorach biblioteki, poszukiwań w zasobach Internetu, wykonywania prac do nauki własnej.

3.    Użytkownicy zobowiązani są wpisać się do zeszytu odwiedzin. Opuszczenie stanowiska pracy należy zgłosić opiekunowi ICIM.

4.    Uczniowie nie korzystają z ICIM w czasie przerw międzylekcyjnych, podczas przerw można jedynie kontynuować rozpoczętą już pracę.

5.    Uczniowie mogą korzystać z komputerów w godzinach wolnych dla danego ucznia od zajęć lekcyjnych.

6.    Podczas pracy przy stanowiskach:
o    Przy każdym stanowisku mogą znajdować maksymalnie 2 osoby (nie dotyczy zorganizowanych zajęć grupowych).
o    Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji godziny pracy przy komputerze.
o    Praca z wykorzystaniem komputera, skanera i drukarki jest możliwa tylko po otrzymaniu zgody i w obecności opiekuna ICIM.
o    Użytkownik przed rozpoczęciem pracy winien zwrócić uwagę na stan sprzętu,
a zauważone uszkodzenia, braki, nieprawidłowości w pracy komputera zgłosić opiekunowi ICIM.
o    Korzystać można wyłącznie z zainstalowanych programów.
o    Zabrania się wykorzystywania komputerów PSP 9 (i dostępu do Internetu) do działalności na szkodę prawną i rzeczową osób trzecich (naruszającej prawa autorskie twórców, włamań komputerowych, śledzenia (sniffing), spam-u, niszczenia danych i innych sprzecznych z Kodeksem Karnym.
o    Zabrania się przeglądania stron WWW zawierających treści związane
z erotyką, wulgaryzmami, narkotykami, i działalnością przestępczą.
o    w przypadku naruszenia obowiązujących zasad opiekun ICIM ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika
o    Dokonywanie jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywanie sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączanie i odłączanie klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania jednostek centralnych, itp.) jest niedozwolone.
7.    Za zniszczenie sprzętu i oprogramowania użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną. Jeśli jest niepełnoletni wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
Naruszenie w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania z MCI na okres wskazany przez opiekuna ICIM. W sytuacjach nie objętych regulaminem uczeń obowiązany jest podporządkować się poleceniom opiekuna ICIM.